ที่ปรึกษา

ดร. สุดาวรรณ                              สมใจ                        ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

บรรณาธิการ

 ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ชาญเดช                               เจริญวิริยะกุล              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์       กุลโรจนภัทร               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์    ทับหิรัญรักษ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     ผังนิรันดร์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์          สุขสำราญ                    ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช            จันทรศร                        มหาวิทยาลัยชินวัตร

ศาสตราจารย์ ดร.ติน                ปรัชญพฤทธิ์                  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี          วงษ์มณฑา                   มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์      วัฒนวงศ์                      สถาบันรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  (PEER REVIEW COMMITTEE)

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ            กาญจนกิจ                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์          นาคะตะ                     ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน          แก้วกังวาน                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน           ดอกไธสง                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ    เชาวลิต                   กรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน         แสวงดี                      มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี        พิริยะกุล                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์       ศรีพันธ์วรสกุล            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา      กุณฑลบุตร                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี         พิจิตบันดาล                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์พะยอม           วงศ์สารศรี                 ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร        วิทยอุดม                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์          ธีรสรณ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์       ณ.ตะกั่วทุ่ง                 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา        ชินบุตร                       มหาวิทยาลัยทองสุข

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา     อนันตธนาชัย            สถาบันรัชต์ภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรสร      สมบุญมาก                 สถาบันรัชต์ภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา    ชัยรัตนาวรรณ           มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา     จารุพันธ์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา    ศิลปะอาชา                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค  บึงบัว                       มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์    ศาลาทอง                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ปฎิทัศน์                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา    บัวเวช                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     ผังนิรันดร์                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา    หาสุนทรี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พระมหา ดร.กฤษณ์ธนินต์          เดชจักรบดินทร์          วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

พระมหา ดร.สรวิชญ์                ดวงชัย                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหา ดร.เผื่อน                   เฉลิมจาน                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาเสรีชน                      พันธ์ประโคน                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ญาณกร                           โท้ประยูร                        สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.กรเอก                             กาญจนาโภคิน                สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.ปรางค์ทิพย์                      ยุวานนท์                        มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ถาวร                              ทิศทองคำ                       มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ณัฎฐพัชร                         มณีโรจน์                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.เศรษฐวัสภุ์                       พรมสิทธิ์                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สาธร                              ทรัพย์รวงทอง                 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

พ.อ.ดร.จารุพล                       พงษ์สุริยา                     กองทัพไทย

ดร.สุรศักดิ์                            จีรวัสตร์มงคล                 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์

ดร.วราภรณ์                          ทรัพย์รวงทอง                 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ดร.นารา                              กิตติเมธากุล                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ดร.สนชัย                             ใจเย็น                             มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรมน                             ไทยเกษม                        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ดร.กาญจน์                           คุ้มทรัพย์                        มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ดร.ธีรยุทธ์                            อุดมพร                           มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ดร.วินัย                               ชุ่มชื่น                              มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.ศิริชัย                             ศิริกุล                               มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ดร.พูลศักดิ์                           โกสิยวัฒน์                      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ดร.สิทธิพงศ์                          บุญผดุง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา