ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าเทมโปไชลด์ ในสื่อการเรียนการสอนของเด็กเล็กผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

  • Sirinuch Songsomphan สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • Prerapha aweesuk สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Keywords: ความคาดหวังของผู้ปกครอง, การสร้างคุณค่าตราสินค้า, เทมโปไชลด์, สื่อการเรียนการสอนของเด็กเล็ก

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าเทมโปไซลด์ในสื่อการเรียนการสอนของเด็กเล็กผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอย่างคือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 - 3 (3-5 ปี) ที่ซื้อสินค้าหรือรู้จักสินค้าสื่อการเรียนการสอนเด็กเล็กของเทมโปไซลด์ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

           ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองทั้ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย ความชัดเจนแม่นยำของสินค้า, ความพร้อมใช้ประโยชน์ได้, การมีส่วนร่วม และการให้คำแนะนำมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพสินค้าและด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าพบว่ามีความคาดหวังระดับปานกลาง ส่วนความคาดหวังของผู้ปกครองด้านการให้คำแนะนำและความแม่นยำชัดเจนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าด้านการสร้างคุณค่าตราสินค้าด้านการตระหนักในคุณค่าตราสินค้า นอกจากนั้นยังพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองด้านความพร้อมใช้ประโยชน์, การมีส่วนร่วม และการให้คำแนะนำมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีต่อตราสินค้า

References

กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, นิติ นิมะลา และอภิรักษ์ อุ่นไธสง. (2016). การออกแบบสื่อการสอนในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. วารสาร
วิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎส่วนสุนันทา, 8(1). 6-20.
ศรินยา ทรัพย์วารี. (2552). ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย. การศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Hawkins et al. (1998). A review of predictors of youth violence. In Serious and Violent Juvenile
Offenders: Risk Factors and Successful Interventions, edited by R. Loeber and
D.P. Farrington. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Ward, Wackman & Wartella. (1977). How Children Learn to Buy: The Development of
Consumer Information Processing Skills. Beverly Hills, Ca.: Sage Publishing.
ศิวพร ชิมะโชติ. (2556). ความคาดหวัง การรับรูที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคร้านอาหารอีสานใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธนกร ระวังสัจ. (2549). ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลสุรีลักษณ์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
วิลาวัลย์ ประสุวรรณ. (2559). ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง. การศึกษา
มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยบูรพา.
พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย. (2544). การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
สำหรับเด็กปฐมวัย.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
วัฒนาพานิช.
มัติกร บุญคง. (2557). งานวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ค.ศ.2009-2013. วารสารนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 8(1). 55-77.
Kotler, P. (2003). Marketing management. New Jersey: Prentice-Hall.
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธ์พัฒนา จำกัด.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name.
New York: Free Press.
Kotler, C. K. (2009). How reputation creates loyalty in the restaurant sector. International
Journal of contemporary hospitality management. 25(4), 536-557.

Karntv. (2551). รายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551. ค้นเมื่อ
29 ตุลาคม 2560, จาก www.karn.tv.
Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons Inc.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2548). การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ไดมอน อิน
บิสสิเน็ต เวิร์ล.
ธันยาพร ศิริหล่อ และ ธีระวัฒน์จันทึก. (2559). ศึกษาปัจจัยความคาดหวังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
แผนกเด็กอ่อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะปีที่ 9, ฉบับที่ 2.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์
จำกัด.
Zeithaml et al. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing.
60(2), 31–46.
Maslow, Abraham. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers.
Kotler, Philip and Keller, Kevin. (2006). Marketing Management. Twelfth Edition, Pearson
Education.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2545). การจัดการเชิงกลยุทธ์. เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี.
สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ. (2547). การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่น.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
Beard (2014). ลำดับขั้นความคาดหวังของลูกค้า (Hierarchy of Customer Expectations). ค้นเมื่อ 7
มิถุนายน 2562 จาก https://www.coursehero.com/file/p1u4l91/Figure-3-The-Hierarchy-
of-Customer-Expectations-Source-Beard-2014-These-four/
สุศิษฎา อินทรา. (2551). การสื่อสารตราสินค้ากับความแข็งแกร่งของตราสินค้า “ดอยคำ”.
(วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
กิตติ สิริพัลลภ. (2542). การสร้างคุณค่าให้ตรายี่ห้อ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Published
2020-06-30