แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2561-2580

  • Yothin Paipananont มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Suraphol Rajbhandaraks มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Pratchaya Piyamanotham มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Viroj Vijitto หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
Keywords: ยุทธศาสตร์, กำลังพลสำรอง, นักศึกษาวิชาทหาร

Abstract

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิตกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบัน และ 2) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหารเพื่อความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านจัดการฝึก โดยใช้เทคนิคเดลฟายเพื่อใช้ในการยืนยันความถูกต้องของแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับระบบการผลิตกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการผลิตกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร และ (3) แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร 

          ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิตกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ นโยบายการฝึกวิชาทหาร การดำเนินการ วิธีดำเนินการฝึก ปัจจัยสนับสนุน และกิจกรรมเสริม 2) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร สรุปได้ ดังนี้ (1) ปรับนโยบายการฝึกวิชาทหาร ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เน้นให้มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีลักษณะผู้นำทางการทหาร มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นกำลังสำรองที่เข้มแข็งของกองทัพ (2) กำหนดแนวปฏิบัติในการรับสมัครและรายงานตัวให้ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องของสิทธิของกำลังพลสำรอง (3) ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกของทุกชั้นปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (4) จัดสรรงบประมาณในการฝึก เพิ่มอัตราส่วนครูฝึก จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา (5) กิจกรรมเสริมมุ่งเน้นสร้างให้เป็นเยาวชนต้นแบบ เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมเป็นกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพ

References

กองทัพบก, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน. (2560). สรุปแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-
2559. กรุงเทพมหานคร.
กฤตภาส โตจำเริญ. (2558). แนวทางการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังพลสำรองของกองทัพ.
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล, วิทยาลัยการทัพบก. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.
คเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์. (2555). การพัฒนาระบบการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร. เอกสารวิจัยส่วน
บุคคล, วิทยาลัยการทัพบก.
ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ. (2560). คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์, กรมยุทธศึกษาทหารบก.
ณัฐพงศ์ บัวทอง. (2558). การพัฒนาระบบควบคุมการฝึกของศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล,
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร.
ดรัณ ยุทธวงษ์สุข. (2555). การปฏิรูประบบกำลังสำรองของกองทัพบกไทย (รด.). ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
ดลฤดี วาสนานนท์. (2560). ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย. ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิมิตร ผ่องจิตร์. (2555). ยุทธศาสตร์. ใน เอกสารประกอบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. นครนายก.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2551). กองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ NON-TRADITIONAL THREATS.
Published
2020-06-30