Journals

 • Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร


  รายละเอียดทั่วไป


            วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University) ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน มีรายละเอียดดังนี้


   


  วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • Journal of New Media and Social Science Suan Sunandha International School of Art

  วารสารสื่อใหม่และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of New Media and Social Science Suan Sunandha International School of Art (JNSS) is a general art education in various media. and technology related to art media or general interest. The journal is published once a year (January -December) by the Suan Sunandha International School of Art , Suan Sunandha Rajabhat University. Submissions of manuscripts should be sent to the Editor of the JNSS by online system: http://www.jnss.sisa.ssru.ac.th. 

 • Journal of Innovation and Management

                 วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็นฉบับประจาปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 (มกราคม-ธันวาคม) บทความประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ จากนักวิจัย นักวิชาการหลายสถาบัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันประกอบด้วยบทความวิจัยจานวน ๙ เรื่อง วารสารฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การสร้างความภักดีในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลยุทธ์การตลาดสาหรับผู้ประกอบการร้านขายยา รวมถึงบทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบแนะนารายการดิจิตอลทีวี และบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการตามแผนพัฒนาตาบล ซึ่งเนื้อหาของบทความได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ นานาทัศนะ ของผู้ค้นคว้าเพื่อให้ผู้อ่านจะได้รับมุมมอง จากความรู้ใน แต่ละศาสตร์และนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดการศึกษาต่อไป

 • JOURNAL OF ALLIED HEALTH SCIENCES SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

        วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ โดยวิธีการประเมินแบบ double – blinded กองบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง
        เพื่อให้การตีพิมพ์รายงานการวิจัย หรือบทความในวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นวารสารที่ได้รับมาตรฐานสากล บังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งผู้ส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากผลงานการวิจัย หรือบทความวิชาการเหล่านั้น ทางกองบรรณาธิการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และคำแนะนำในการส่งรายงานการวิจัย หรือบทความวิชาการลงในวารสาร
  วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร 1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
  กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 1 ฉบับ ตั้งแต่ เดือนมกราคม - ธันวาคม

 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

  ขอบเขตของวารสาร
  1. ขอบเขตของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาจะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา
  2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่านระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
  4. การรับบทความของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะเป็นบทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม


   

 • วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา

  วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการที่มีคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ การวัดและประเมินทางด้านการศึกษาและประเด็นอื่นที่น่าสนใจต่อการพัฒนาการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นทางด้านวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
  วารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเป็นปีแรก โดยมีบทความนาเสนอทั้งหมด 7 เรื่อง เป็นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสาหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ในการนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

 • วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

           วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเป็นความคิดริเริ่มจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาลและบทความวิชาการที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้สาขาการพยาบาลและสุขภาพ และส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันเนื้อหาของวารสารฉบับแรก ประกอบด้วยบทความวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการพยาบาลและสุขภาพ วิจัยคุณภาพ และบทความวิชาการ ในนามของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ได้ตั้งใจจัดทำวารสารฉบับนี้ให้มีคุณภาพดีที่สุด ตามเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทุกข้อ และฉบับต่อ ๆ ไปจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

 • Suan Sunandha Academic and Research Review

             วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัยเปิดรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับกา เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทางวารสารจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้พิจารณา     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง