ขั้นตอนการพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์

ในการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ผู้เขียนส่งบทความเข้าระบบ โดยผู้เขียนจะได้รับแจ้งว่า บทความเข้าสู่ระบบแล้วทาง Email

2) พิจารณาบทความของผู้เขียนพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี

          2.1) กรณีพิจารณา "รับผลงานของผู้เขียนไว้พิจารณา" ผลงานจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

          2.2) กรณีพิจารณา "ไม่รับผลงานของผู้เขียนไว้พิจารณา" ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

3) พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ตรงตามสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินบทความ พร้อมแจ้งผู้เขียนให้ทราบว่า ผลงานอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลงาน

4) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) โดยผลงานจะได้รับการประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ

          4.1) รับรองบทความ โดยไม่ต้องแก้ไข

          4.2) รับรองบทความ โดยแก้ไขเล็กน้อย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้ง (แก้ไขตามเอกสารแนบ)

          4.3) รับรองบทความ โดยแก้ไขส่วนใหญ่ ต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้ง (แก้ไขตามเอกสารแนบ)

          4.4) ไม่รับรองบทความ เนื่องจาก ..................................................................................................

5) พิจารณารูปแบบผลงาน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี

          5.1) กรณีบทความได้รับการประเมิน “รับรองบทความ โดยไม่ต้องแก้ไข” และผลงานอยู่ในรูปแบบตามเกณฑ์รูปแบบผลงาน ผลงานจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

          5.2) กรณีบทความได้รับการประเมิน “ควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม” และ/หรือ บทความไม่อยู่ในรูปแบบตามเกณฑ์รูปแบบบทความ หากผู้เขียนได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว บทความจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

          5.3) กรณีบทความได้รับการประเมิน"ไม่ควรให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ" บทความจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

6) พิจารณาตีพิมพ์บทความของผู้เขียน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี ซึ่งการพิจารณาในขั้นตอนนี้จะกระทำแบ่งเป็น 4 รอบการพิจารณา คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม

          6.1) กรณีพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความ จะได้รับการพิจารณาจัดลำดับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ในโอกาสอันควรต่อไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ตีพิมพ์บทความในภายหลัง

          6.2) กรณีพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหากผู้เขียนได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว บทความจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ในโอกาสอันควรต่อไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ตีพิมพ์บทความในภายหลัง

          6.3) กรณีพิจารณาไม่ตีพิมพ์บทความ บทความจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

7) การตีพิมพ์บทความของผู้เขียน