วัตถุประสงค์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ขอบเขตเนื้อหาที่เปิดรับ

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา กฏหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพิจารณาเฉพาะบทความวิจัยและบทความวิชาการเท่านั้น

กำหนดออก

วารสารมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) แบบ Double Blind อย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ

 นโยบายลิขสิทธิ์การใช้งาน

 บทความหรือข้อความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยเฉพาะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น