ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี  รณฤทธิวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ วันจักร น้อยจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กองบรรณาธิการ

 ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกษียณอายุ)

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ตัณฑรังสี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เกษียณอายุ)

ดร.ศยามล เจริญรัตน์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กองการจัดการ

นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม

นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา