การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • นันธวัช นุนารถ
  • ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
Keywords: คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21, แนวทางการพัฒนา, กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีดำเนินการวิจัยมีขั้นตอน คือ การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น22 -23 ปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 180 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตันติกร ขุนาพรม. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล การศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์. (2558). คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2556-2557. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซาส์อีสท์บางกอก.
วรรณวิภา จัตุชัยและคณะ. (2553). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการของบัณฑิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏตามทัศนะของผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
วัชรินทร์ ศรีรักษา(2554).การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559). สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Best, John W. 1977. Research in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Likert, Rensis. 1967. “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude Theory and Measurement. P.90-95. Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son.
Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological Measurement, 1970: 608-609.
Published
2021-12-30