The Concordance Between Organisational Culture and The Operating Environment in Municipal Schools of Ratchaburi Province

  • ปนัดดา ยิ้มประเสริฐ
  • ชวน ภารังกูล
Keywords: organizationalcultureandthe, operating environment schoolspersonnel, in the province of ratchaburi

Abstract

This research aimed to: 1) To study the organizational culture of the personnel in the schools under the jurisdiction of the municipality. In the province of Ratchaburi.2) Study the working environment of personnel in schools under the jurisdiction of the municipality. in the province of Ratchaburi. 3)Study the relationship between organizational culture and work environment. School personnel in the province of Ratchaburi.The participants of this study are the teacher of 13 municipal schools 423 people that reply the inquiry form 201 people. The research instruments used inquiry form 5 scales have confidence .98 Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient analysis.

This researchresults were as follows:

  1. The organizational culture has higher levels like a family. The people have participated and movement, the people in this organization has risks and challenges. The aim of the organization like work to completion.
  2. The management within the school focuses on career security, regular job and the relationship is stable. The goal of organization is success create an innovation and unique.
  3. School coordinator is focus on achieving and achieving the set goals, loyalty and trust. It has a strong commitment to the school, its rules and policies, its smooth operation, its commitment to development.
  4. The school is focused on stability and smooth operation, effective and control is important. Focus on competitive activities and success, achieving goals and victory is important. Seeking new resources and new challenges by doing something new and getting new opportunities. That is a valuable thing success is based on human resource's development. Teamwork Joint commitment and the attention to others performance in accordance with the schedule.
  5. The people have self-development for knowledge, assist and support the work of colleagues regardless of their duties. Development the quality of learning.

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2547). แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549 - 2551). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คนองยุทธ กาญจนกูล และคณะ. (2542). เอกสารการสอนชุดเออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชูศรี วงษ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2547). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ แซทโฟร์พริ้นติ้ง.
เทียนชัย ไชยเศรษฐ. (2552). ค่านิยมขององค์กร. spirit บ้านเรา, 25(475).
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ผกาวรรณ แน่นอน. (2541). ความมั่นคงในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 6. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พนัส หันนาคินทร์. (2543). หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
พูลสุข สังข์รุ่ง. (2543). มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.
ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (2554). การทำวิจัยทางสังคม: หลักการ วิธีปฏิบัติ และสถิติ. ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
มงคล แย้มเกษร. (2547). สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วาริน แซ่ตัน. (2543). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เน้นสำหรับงานวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 24). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริเพ็ญ คงพิทยาพันธุ์. (2548). ความพึงพอใจของครูที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
สมจินตนา คุ้มภัย. (2553). ศึกษาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล องค์การ:กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.
สุชีพ ตุ้มสังข์ทอง. (2543). สภาพแวดล้อมและปัญหาในการทำงานตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ งานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
สุดารัตน์ โยธาบริบาล. (2554). วัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงาน อำเภอเมืองนครปฐม. วารสารวิทยาบริการ, 22(2), 100-125.
สุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสิน. (2545). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร.
สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 2)กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Allen, R.F. (1985). Four phases for bringing about cultural change. In Gaining control of the corporate culture. Scan Francisco: Jossey-Bass.
Anderson, Judith A. (2002). Explanatory Role of Mission and Culture : Organizational Effectiveness in Tennessee’s Community Colleges. Dissertation, Red.D. (Higher and Audit Education). Memphis: The University of Memphis. Photocopied.
Barnard, C. (1968). The Functions of the Executive. Massachusetts: Harvard University.
Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Clott, Christopher B. & Fjortoft, Nancy. (1998). Culter and Strategy in Business School : Link to Orgazational Effectiveness. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. San Diego: CA. Photocopiedool of Business.
Clott, Christopher B. (1995). Predictors of Organizational Effectiveness in Schools of Business (Business School) (Online). Available: http://www.lib. umi.com/dissertations/9516667 [2007, January 15].
Cooke, R. A and Rousseau, D.M. (1988). “Behavioral norms and expectations: A quantitative approach to the assessment of organizational culture”. Group & Organization Studies, 13, 245-273.
Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2009). Organization development and change. (9th ed.). Mason, OH : South Western: Thomson Learning.
Daft, R. L. (2002). The leadership experience. (2nd ed.). Orlando, Fl: Hartcourt College Publishers.
Deal, T.I., & Kennedy, A.A. (1982). Corporate Culture: The Rites and Rituals of Corporate Life. Massachusetts: Addison Wilely.
Denison, Daniel R. (1990). Corporate Culture and Organization Effectiveness. New York: John Wiley and Sons.
Francisco, CA: Jossey-Bass. (2010). Organizational culture and leadership. (4th ed.). San Francisco: CA. Wiley.
Handy, C. (1993). Understanding organizations (4th ed.). London: Penquin.
Herzberg, Frederick. (1959). The Motivation to Work. New York: John Willey and Sons Inc.
Maslow, Abraham Havold. (1970). Motivation and Petsonlity. (2nd ed.) New York: Harper.
Moats, Scott H. (1997). The Relationship Between Organizational Culture and Organizational Effectiveness : Producing Pastoral Ministry and World – Mission Major Graduates in Four Denominational Colleges. Dissertation, Ph.D. Twin Cities, MN : Graduates School The University of Minnesota. Photocopied.Sabiston JA, Laschinger HK. (1995). Staff nurse work empowerment and perceived autonomy. Testing Kanter's theory of structural power in organizations. The Journal of Nursing Administration, 25(9), 42-50. DOI: 10.1097/00005110-199509000-00009.
Samart, John C.; Kuh, George D. & Tierney, William G. (1997). The Roles of Institution Culters and Decision Approaches in Promoting Organizational Effectiveness in Two – Year Colleges. The Journal of Higher Education, 68(3), 256-282.
Schein, E. H. (1985). How culture forms, develops and changes. In R. H. Kilmann, M. J. Saxton, & R. Serpa (Eds.). Gaining control of the corporate culture (pp. 17-43). San Francisco: Jossey Bass.
Turnipseed, D Murkison, G. (1996). Organization citizenship behavior : an examination of the influence of the workplace. Leadership & Organization Development Journal, 17(2), 42-49.
Published
2020-05-18
Section
Articles