Defining Inbound Marketing Strategies for Business Development in Higher Education Institution Entrepreneurs Using Instagram Accounts: A Case Study of Silpakorn University Phetchaburi Campus

  • ระชานนท์ ทวีผล
  • ณัฐพล เขียวงาม
Keywords: Inbound marketing, E-commerce, Young entrepreneurs

Abstract

This study aimed to (1) study the characteristics of products that were sold in social media. (2) study guidelines for defining Inbound marketing strategies for conducting business through social media, and (3) study the limitations and obstacles in conducting business through social media of entrepreneurs in higher education institutions: a case study of Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus.  This study was a qualitative research.  The methodology of science Phenomenology data were collected from non-participatory observation together with in-depth interviews from 10 entrepreneurs who have  1,000 or more followers .The results of these analyses were showed that (1) There are 2 types of products that the distributor sells: the production that was produced and the receipt of the product to sell (2) Defining Inbound  marketing strategies consisting of 4 parts which are (2.1) Promise is to clearly  show the content to consumers (2.2) Picture is to make consumers see the image of the product through photos  and videos (2.3) Proof is information of customers’ experience  (2.4) Push is a promotional activity that  was encouraged to sell faster  (3) Business limitations and obstacles are associated with an increasing number of competitors including confidence in the product that is not well known in the market.

References

กลุธิดา ก้าวสัมพันธ์. (2560). การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2560). การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). เพชรบุรี: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชาย โพธิสิตา. (2556). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
ฐานเศรษฐกิจ. (2561). Social Commerce (โซเชียล อีคอมเมิร์ซ) เครือข่ายสังคมค้าขายออน ไลน์. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2562, จาก https:// mindphp.comA1/facebook/6029-social-commer ce.html
ตะกร้าออนไลน์ เทรนนิ่ง. (2560). Social commerce กับการขายของออนไลน์ เรื่องเก่าที่เล่าใหม่. สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2562, จาก http:// www.takraonlinetraining.com/blog/social_commerce-blog.aspx
บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ. (2559). การรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปริญญา นาคปฐม และ ระชานนท์ ทวีผล. (2560). กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(พิเศษ), 118-130.
ภควัต โชติรัตน์ และระชานนท์ ทวีผล. (2562). แนวทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการของกลุ่ม Youtuber ประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 494-508.
มาร์เก็ตติ้งอูพซ. (2562). ล้วง Insight การใช้งาน “ดิจิทัล” ทั่วโลก 2562 “คนไทย”ใช้เน็ต 9 ชั่วโมงต่อวัน มือถือมี 99 แอปฯ. สืบค้นเมื่อ31 กรกฎาคม 2562, จาก https://www. marketingoops.com/reports/global-and-th ailand-digi tal-trend-2019/
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. (2561). Checklist รู้ทันซื้อขายออนไลน์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
วิไลลักษณ์ มาพิทักษ์. (2559). รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตัวแทนขนส่ สินค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำคัญสุด สีหตุลานนท์. (2561). ปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ กรณีศึกษานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2562). ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่องยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2562, จาก https:// www.etda.or.th/content/etda-97.html
สิทธินันท์ พลวิสุทธ์ศักดิ์, อรวี สมิทธิผล และ ลินดา ไกรวณิช. (2562). Inbound Marketing การตลาดแบบแรงดึงดูด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สุชาติ ไตรภพสกุล. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 22, 44-60.
อนัญญา อุทัยปรีดา. (2556). ความเชื่อมั่นในตราสินค้าและภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา: ตราสินค้า COACH EST.1941 NEW YORK. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อร สมิธ. (2562). Inbound Marketing วิถีการตลาดแบบจอมยุทธ์. สืบคนเมื่อ 6 สิงหาคม 2562, จาก https://contentshifu.com/introduction -to-inbound-marketing/
Published
2020-05-18
Section
Articles