คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกรมดุริยางค์ทหารบก

  • ปรียาวดี แวงวรรณ มทบ.12
  • นัทนิชา หาสุนทรี
Keywords: คุณภาพชีวิตในการทำงาน/ ความผูกพันต่อองค์การ

Abstract

              การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้าราชการทหารกรมดุริยางค์ทหารบก ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการทหาร  กรมดุริยางค์ทหารบก การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการทหารในกรมดุริยางค์ทหารบก จำนวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-Way ANOVA ทดสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญน้อยที่สุด และการทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

               ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการทหารกรมดุริยางค์ทหารบก ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31ปี ไม่เกิน 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับยศชั้นสัญญาบัตร รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5ปี ไม่เกิน 10ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันในองค์การ อยู่ในระดับมาก  

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันในองค์การ ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันในองค์การ แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันในองค์กรมีนัยทางสถิติ       ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

References

จารุวรรณ โหรา. (2541). คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษากรณีเฉพาะ วิทยาเขตนนทบุรี และวิทยาเขตเพาะช่าง.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศรี วงศ์รัตนะ. (2541). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต.
ณัฐณิชา ปิยปัญญา. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). คุณภาพชีวิตในการทางานของพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก, 3(2), 77-90.
ทศพล จิรกิจวิบูลย์. (2556). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฎิบัติการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ปิ่นปัทมา ครุฑพันธุ์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน ความผูกพันต่อ
องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ: กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัทเคมี
แห่งหนึ่งในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พนิดา ศรีโพธิ์ทอง. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพชีวิตใน
การทำงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Published
2021-12-29