การมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี

  • ศิวานันท์ สังข์ทอง
  • อาคม เจริญสุข
  • อนงค์ สระบัว
Keywords: การมีส่วนร่วม, การจัดการเรียนรู้, ประชาคมอาเซียน

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูของสถานศึกษา 2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา และ 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8.จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวนทั้งสิ้น 310 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนโดยใช้สถานศึกษาเป็นชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .67 - 1.00 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .984 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินการการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมากตามลำดับ 2) การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 3) การมีส่วนร่วมของครูด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

References

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555). รายงานการศึกษาโครงการเตรียมการ
รองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน สู่การเป็นประชาคมอาเซียน. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2552). รากฐานประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2553). คู่มือดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub). กรุงเทพฯ.
สีลา มะเค็ง. (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาโครงงาน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2555ข). รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพฯ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2555ก). การขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
เฉลียว เถื่อนเภา. (2554). การดำเนินงานเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.
ราตรี สีงาม. (2555). การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2557). รายงานการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ เรื่องการดำเนินงานด้านนโยบายการศึกษา
ขององค์กรนโยบายการศึกษาระดับชาติ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกสาม.
กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
พิสนธิ์ ชูทอง. (2557). การศึกษาการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8.
กลุ่มนโยบายและแผน (2559). แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558. ราชบุรี.
นฤมล พอดี. (2549). การมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต. หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
เมตต เมตตการุณ์จิต. (2553). การบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและราชการ. กรุงเทพฯ: บุค
พอยท.
ทับทิม กวีวัฒน์. (2545). การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชิดชนก รอดเงิน. (2553). การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์.
ชนิด ปาปะโลม. (2557). การดำเนินงานการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2.
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วีรยุทธ์ แสงสิริวัฒน์. (2550). การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด.
วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2552). การวิจัยและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 10.
กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
จารุวรรณ รากเงิน. (2560). การมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
Published
2021-12-29