ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  • อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา
  • พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
Keywords: สมรรถนะผู้บริหาร, การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, ความสัมพันธ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 2) การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2561  จำนวน 300 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน     ผลการวิจัย พบว่า

  1. สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การบริการที่ดี การทำงานเป็นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาตนเอง
  2. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสำเร็จ สำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e - learning   ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
  3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สมรรถนะผู้บริหาร, การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

References

กุลฑรี พิกุลแกม. (2551). การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชัยยนต์ เพาพาน. (2559). ผู้บริหารสถานศึกษา ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. ในเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติครุ ศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคม
อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ชัยยันต์ ฉิมกล่อม. (2555). ทักษะการ บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอน
ในอำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3.
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฐิฏรฐาว์ ศรีจันทร์เวียง. (2555). สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร.
นวลทิพย์ กาฬศิริ. (2547). แบบภาวะผู้นำของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ธานี ชั้นบุญ. (2551). ทักษะการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประทุมธานี เขต 2. วิทยานิพนครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.
ธชวรรณ สุทธาธาร. (2556). สมรรถนะของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2.วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีระ รุญเจริญ. (2550). การบริหารโรงเรียนยุค ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:
ข้าวฟ่าง.
เดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก. (2557). การบริหาร การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3.
ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์. (2547). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2548). การนิเทศการ สอน. กรุงเทพ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. พระมหากานต์
พรพิศ อินทะสุระ. (2551). สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
พนัส ด้วงเอก. (2555, มกราคม - เมษายน). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1. วารสารการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 1.
สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.
วิจารณ์ พานิช. (2555). การจัดการความรู้กับ การบริหารราชการไทย. กรุงเทพฯ: สถานบันส่งเสริมเพื่อสังคม.
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555). ผู้บริหารโรงเรียน: สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
วสันต์ ปรีดานันต์. (2553). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศศิวิมล สุขทนารักษ์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอำเภอคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุญาดา ศิริบูรพงศา (2553). สมรรถนะของ ผู้บริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบสำนัก ยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 6. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมคิด มานะคิด, และคณะ. (2554, พฤษภาคม–กันยายน). การ บริหารงานด้านวิชาการของ ผู้บริหาร โรงเรียนในทัศนะของครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 5, 2.
สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล. (2546). การ บริหารงานวิชาการโรงเรียนสิรินธร ราชวิทยาลัย. สารนิพนธ์ ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests.Psychometrika, 16(3), 297- 334.
Krejcie, R. V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measuremen, 30, 607-610.
Published
2021-12-29