การพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ขันทอง ใจดี College of Politics and Government Suan Sunandha Rajabhat University
Keywords: พัฒนาชุมชน, เหลื่อมล้ำ, ยั่งยืน, ชายแดนนภาคใต้

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2559). คู่มือการพัฒนามลูค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. เข้าถึงได้จาก www.dbd.go.th/download/article/article_20161103115457.pdf.
ขวัญนภา สุขคร, เสาวธาร สมานิตย์, สิทธา พงษ์ศักดิ์, ฐิติวรฎา ใยสำลี, สิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุุข, ไผทเทพ ตุทานนท์, พ. ว. (2562). กระบวนการสร้างคุณค่าจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม สู่การพัฒนาบนความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์. (2562). เครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต, 30–33.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ“การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1.” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ทวีป บุตรโพธิ์. (2561). แนวทางในการกำหนดนโยบายพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐.
ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์. (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นณริฏ พิศลยบุตร. (25 พฤษภาคม 2559). Thaipublica. เข้าถึงได้จาก ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย : อีกหนึ่งปัญหาด้านการศึกษาที่ภาครัฐควรใส่ใจ: https://thaipublica.org/2016/05/pier-4/
นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า. (2562). เบตงกับการพัฒนาสู่ความยั่ง ่ ยืนทางการท่องเที่ยว. วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต, 26–29.
พรรณเพ็ญ วัฒนมงคลลาภ. (2560). แนวทางในการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอเมืองแพร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พีรพัฒน์ พันศิริ. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การพัฒนาองค์กรชุมชน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
รอง ปัญสังกา,นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม,กิ่งนภา สกุลตั้ง, และคณะ. (2561). รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. กสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.
วุฒิชัย สายบุญจวง. (2561). ชุมชนเข้มแข็งในทัศนะของชาวชุมชน กรณีศึกษา บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 119–129.
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์. (10 ตุลาคม 2562). Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย. เข้าถึงได้จาก https://www.pier.or.th/?abridged=digital-technology-
สมเกียรติ ผลประยูร. (2562). เดินหน้าประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มี่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน". วารสารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้, 16-19.
สัณหกฤษณ์ บุญช่วย. (2020). การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน : ว่าด้วยการประกอบสร้างนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 13(4), 141–154.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (5 พฤศจิกายน 2563). การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ,ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศไทย. https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7787
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (2562). รายงานสรปผลการเสวนาวิชาการต่างประเทศ ครั้งที่ 2.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้. (4 พฤศจิกายน 2557). แผนพัฒนา. เข้าถึงได้จาก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ.2562-2565): https://www.osmsouth-border.go.th/news_develop
สิทธิชัย ตันศรีสกุุล. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม. วารสารช่อพะยอม, 21, 51–68.
อะหะมะ สะมาแอ และ ฮูเซน หมัดหมัน. (2016). ความเห็นของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย, 11(20 (January-June)), 151–164.
อารี วิบูลย์พงศ์ , ปริญญา แก้วประดับ, และคณะ (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน. https://doi.org/10.1145/169070.169549
ไอซิส รอดพยันต์. (2562). ตันหยงเปาว์ : การต่อสู้เพื่อสร้างความยั่งยืนทางทะเล สู่ธุรกิจประมงพื้นบ้านต้นแบบ. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 48–51.
https://blogs.worldbank.org/th/eastasiapacific/karldkhwamyakcnaelaprabprungkhwamethaethiiyminpraethsithy
THAIPUBLICA. (7 มีนาคม 2563). รายงานธนาคารโลกพบ “คนจนไทย” สูงขึ้น ยุครัฐบาลรัฐประหาร “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”. เข้าถึงได้จาก https://thaipublica.org/2020/03/world-bank-report-poverty-inequality-thailand/
Published
2021-12-29