แนวทางการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการบริการของโรงแรมแนวบูทีคในกรุงเทพมหานคร

  • วีระ วีระโสภณ Suan Sunandha Rajabhat University
  • ฉันทัช วรรณถนอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • บุญทา ชัยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: โรงแรมบูทีค, การพัฒนาการจัดการ, กรุงเทพมหาคร

Abstract

การวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการบริการของโรงแรมแนวบูทีคในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นผู้ที่มีส่วนกับงานบริการด้านโรงแรม ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สอนด้านการท่องเที่ยวโรงแรม เป็นจำนวน 5 คน ใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างแล้ววิเคราะห์เชิงเนื้อหาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานบริการของโรงแรมตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประชุมร่วมกันสั่งการอย่างสม่ำเสมอ โดยนำข้อคิดเห็นจากผู้เข้าพักมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องมีปัจจัยการรักษามาตรฐานของคุณภาพการบริการคือ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความไว้วางใจและน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการกับทางโรงแรม ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านการเข้าใจ ความต้องการของผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้แล้วผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างองค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพ

References

คเชนท์ วัฒนะโกศล, นันทนา อุ่นเจริญ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์. (2558). ประสิทธิผลการฝึกอบรมที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 4(1): 51-60.
ฐิรชญา มณีเนตร. (2553). ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
พรรณิภา ซาวคำ. (2559). กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมขนาดเล็กในเขตอeเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า89-104
เพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ. (2564). นวัตกรรมกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิผลการให้บริการของพนักงานที่พักเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
ภัทรา อภิชัยรักษ์. (2550). การจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
โศภิษฐา เต็มรัตน์. (2561). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำในโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 82-90
เอกพล วงศ์เสรี, เฉลิมพร วรพันธกิจ และกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์. (2557). การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Kitapci, O., Akdogan, C., & Dortyol, İ. T. (2014). The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchase Intentions and Word-of-Mouth Communication in the Public Healthcare Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 161-169.
Li, C. (2013). Service quality of Chinese tour companies affecting the trust in travel agencies and the intention to reuse the services of Thai tourists. M.B.A. Thesis. Bangkok University, Bangkok.

Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 14-40.

Sharma, C. (2014). A service quality model applied on Indian hotel industry to measure the level of customer satisfaction. International Journal of Science and Research, 3(3): 480-485

Weng, M. H., Ha, J. L., Wang, Y. C. & Tsai, C. L. (2012). A Study of the Relationship among Service Innovation Customer value and Customer Satisfaction: an industry in TAIWAN. International Journal of Organizational Innovation. 4(3), 98-112
Published
2021-12-29