วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีนโยบายในเรื่องการเข้าถึงบทความฉบับเต็ม ​(full text) ดังนี้

1. การเผยแพร่ในรูปแบบตัวเล่ม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2. การเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับวารสารที่ออกย้อนหลัง 3 ปีนับแต่วันที่ตีพิมพ์วารสารฉบับปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ที่เว็บไซต์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ http://www.journal.ssru.ac.th/index.php/hsssru