วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 1 ฉบับ (ฉบับมกราคม- ธันวาคม)


ลักษณะของบทความที่เผยแพร่
บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดขอบของกองบรรณาธิการ


เจ้าของวารสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ลิขสิทธิ์
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้ามนาข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักงานกองบรรณาธิการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1
เลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 02-160-1452 โทรสาร 02-160-1184
E-mail: journalcim@ssru.ac.th, cimjssru.gmail.com
www.journalcim.ssru.ac.th
สถานที่พิมพ์
บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
เลขที่ 219 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-809-2281-3
ออกแบบปกโดย
นายตรีวนัส ก้อนทองคา