วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 1
เลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ 02-160-1452 โทรสาร 02-160-1184
E-mail: journalcim@ssru.ac.th, cimjssru.gmail.com
www.journalcim.ssru.ac.th

Principal Contact

อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

Support Contact

อนุสรณ์ ต่วนเครือ