ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


บรรณาธิการ
อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย


กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ยุพาพิน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
5. อาจารย์ ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
6. อาจารย์เปรมกมล จันทร์ทวีกูล


คณะกรรมการประเมินบทความภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์


คณะกรรมการประเมินบทความภายนอก
1. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ยุพาพิน มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร