Announcements

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำเว็บไซต์ใหม่

2019-07-09

       วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ ผู้อ่าน , ผู้ส่งบทความ , และผู้เกี่ยวข้องอื่น สามารถใช้งานระบบ วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
จากเว็บไซต์ www.jahs.ssru.ac.th เป็นเว็บไซต์ www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs 
      วารสารสหเวชศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานระบบวารสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบต่อไป

Read more about วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำเว็บไซต์ใหม่

Current Issue

Vol 4 No 1 (2019): วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

       วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทย ในการผลิตวารสารวิชาการระดับชาติให้มีมาตรฐานระดับสากลขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความงาม การจัดการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การแพทย์ทางเลือกด้านต่าง ๆ คือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์เหล่านี้สู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศ

       วารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการและนักวิจัยส่งบทความเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ในสาขาที่หลากหลายตรงตามจุดมุ่งหมายของวารสารทำให้วารสารมีบทความสำหรับการตีพิมพ์ ร่วมกับมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถออกตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของวารสารโดยมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของวารสาร www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs ดังนั้นในปีนี้ทางวารสารจึงมีความพร้อมที่จะส่งขอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์TCI)เพื่อประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ

       โอกาสนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้รับการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป


รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
บรรณาธิการ

Published: 2019-07-01

Full Issue

Articles

View All Issues