ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 111/1-3 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-773904-5 โทรสาร 034-773-903
www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs

Principal Contact

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Phone 034773904-5

Support Contact

นางสาวลนิตา ภาวนานนท์
Phone 034773904-5