ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บรรณาธิการ                              

            รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์                               คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองบรรณาธิการ

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย                   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

กองบรรณาธิการ                                                                       

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สำโรงทอง

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม                       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                    

นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน                                  

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ดร.รัชนี จันทร์เกษ                                                                  

กระทรวงสาธารณสุข

ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ                                                            

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พท.ป.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 


ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อมรนิมิต

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กองการจัดการ

นางสาวสุภาพร ประจงใจ

นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา

นายทศวรรณ พงษ์สุข

นางสาวลนิตา ภาวนานนท์

นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์

นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ

นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง

นายธนา ลิมาวัฒนชัย

นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์

นางสาวสุมาลี สวัสดิ์รักษ์

นางสาวภาพร บำรุงสุนทร

นางสาวกนกกร ผิวอ่อน

นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

นางสาวธีราภรณ์ จุมรี

นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม

นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ