ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์                         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดี                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

บรรณาธิการ                              

             รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม      คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองบรรณาธิการ

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย                  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

กองบรรณาธิการ                                                                       

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สำโรงทอง                                       

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                   

นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน                                  

กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

ดร.รัชนี จันทร์เกษ                                                                  

กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ                                                            

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอัญชลี จินตพัฒนากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวีณา สาธิตปัตติพันธ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรจิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพัฒน์ ยศธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ดร.สุดเขต ไชโย

Prof.Dr.Peter Thomas Sherwood               

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองการจัดการ

นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา

นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา

นายทศวรรณ พงษ์สุข

นางสาวลนิตา ภาวนานนท์

นายยุทธนา เสมอจิตร

นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์

นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ

นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง

นายธนา ลิมาวัฒนชัย

นางสาวมัสยา มนุษย์

นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์

นางสาวภาพร บำรุงสุนทร

นางสาวกนกกร ผิวอ่อน

นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

นางสาวธีราภรณ์ จุมรี

นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม

นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ