วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำเว็บไซต์ใหม่

2019-07-09

       วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ ผู้อ่าน , ผู้ส่งบทความ , และผู้เกี่ยวข้องอื่น สามารถใช้งานระบบ วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
จากเว็บไซต์ www.jahs.ssru.ac.th เป็นเว็บไซต์ www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs 
      วารสารสหเวชศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานระบบวารสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบต่อไป