ผลของการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบซิปปาโมเดลที่มีผลต่อทักษะ การเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

The Effects of Health Education Instruction Using CIPPA Model on Skills of Consumption Suitable for Ages of Grade 4 Students

  • พัชรัช เรียบร้อย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  • วัลลภา วาสนาสมปอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: CIPPA MODEL, การบริโภคอาหาร, นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4, Food Consumption, Fourth Grade Student

Abstract

       การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ที่มีต่อทักษะการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 24 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 12 คนและกลุ่มเปรียบเทียบจำนวน 12 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two-Group Pretest – Posttest) เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านได้แก่ทักษะการเลือกบริโภคอาหารตามความหลากหลายของอาหารตามความเหมาะสมต่อปริมาณนํ้าหนักและตามความพอเหมาะต่อพลังงานจากสารอาหารที่ต้องใช้ในแต่ละวันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ Wilcoxon Signed Rank Test การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และ Mann-Whitney U – Testในการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบผลการวิจัยพบว่าภายหลังการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบCIPPA MODELกลุ่มทดลองมีทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยทั้ง 3 ด้านได้แก่ทักษะการเลือกบริโภคอาหารตามความหลากหลายตามความเหมาะสมและตามความพอเหมาะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ทำให้นักเรียนมีทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพิ่มขึ้นจึงสามารถนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้

       This quasi-experimental research, a two group pretest-posttest design, aimed to study the effects of CIPPA Modelapproach for developing skills of consumption suitable for ages. The sample consisted of 24 4th grade students in a school, divided into 12 students in experimental group and 12 students in control group. Data were collected before and after the intervention by using evaluation form on skills of consumption suitable for ages. Descriptive statistics in regard to frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation were used to describe the general data of the samples. Analytical statistics in regard to Wilcoxon signed rank Test and Mann-Whitney U – Test was employed for testing research hypotheses. The research results showed that after the intervention there was a significantly higher mean score of skills of consumption suitable for ages when compared to before the experimentation (p<0.05) and more than control groups(p<0.05). These finding showed that CIPPA Model approach was effective in enhancing skills of consumption suitable for ages of primary school students. The recommendation is that the teaching method should be applied for developing other skillsfor health.

Published
2019-03-29