ปัจจัยที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนชนบทกรณีศึกษา จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Housing factors affecting Dengue haemorrhagic fever in rural communities: A case study of a province in the Northeast Region

  • กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธรรมศักดิ์ สายแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วรางคณา จันทร์คง รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อารีย์ สงวนชื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Keywords: ปัจจัยที่อยู่อาศัย, โรคไข้เลือดออก, ชุมชนชนบท, Housing factors, Dengue haemorrhagic fever, rural communities

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ที่มีผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยศึกษาในพื้นที่ อำเภอในเขตชนบทแห่งหนึ่ง จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 42 หมู่บ้าน 3,115 หลังคาเรือน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Chi- Square และ หาค่า Odd ratio ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่จำแนกตามประเภทวัสดุที่สร้าง ได้แก่ หลังคาเรือนที่อยู่อาศัยที่สร้างจากไม้  หลังคาเรือนที่อยู่อาศัยที่สร้างจากคอนกรีต ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่จำแนกตามลักษณะที่สร้าง ได้แก่ หลังคาเรือนที่อยู่อาศัยที่สร้างเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวมีใต้ถุน กับการเกิดโรคไข้เลือดออกของชุมชนชนบท มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ในขณะที่ หลังคาเรือนที่สร้างจากไม้ จะเสี่ยงเป็น 1.27 เท่า (95%CI; 1.20-1.34) ของหลังคาเรือนที่ไม่ได้สร้างจากไม้ และหลังคาเรือนที่สร้างจากคอนกรีต จะเสี่ยงเป็น 0.34 เท่า (95%CI; 0.13-0.87) ของหลังคาเรือนที่ไม่ได้สร้างจากคอนกรีต ในขณะที่ หลังคาเรือนที่สร้างเป็นลักษณะชั้นเดียวมีใต้ถุน จะเสี่ยงเป็น 2.12 เท่า (95%CI; 1.11-4.07 ) ของหลังคาเรือนที่ไม่ได้สร้างเป็นลักษณะชั้นเดียวมีใต้ถุน

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). A field in a rural district of Northeast Thailand. There are 42 villages, 3,115 households. The statistics used for data analysis; frequency; percentage; mean and standard deviation. Correlate with Chi-squares and Odd ratio. The results showed that the house was made of wood, concrete. That was associated with the incidence of DHF in rural communities at a significance of 0.05. Also, the single basement house was significantly related to the incidence of DHF in rural communities at 0.05. While wooden houses were at risk 1.27 times (95% CI; 1.20-1.34) of houses not made from wood. Concrete houses were at risk 0.34 times (95% CI; 0.13-0.87) of houses that were not made of concrete. In addition, the single basement house had a risk of 2.12 times (95% CI; 1.11-4.07) of the house that was not built as a single floor with a basement.

Published
2021-09-09