ปัจจัยอากาศที่มีผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานในโรงฆ่าสุกร

Air Factors Affecting Airborne Microorganisms Affecting Employee Health in Pig Slaughterhouse.

  • สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • นายสมพงษ์ คุณรัตนาภรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • กันยา ธงวิลัย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Keywords: ปริมาณ, เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ, โรงงานฆ่าสุกร, prevalence, airborne microbes, slaughterhouses

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางอากาศต่อปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียรวมในอากาศ และแบคทีเรียก่อโรคในเนื้อสุกร ในโรงฆ่าสุกรขนาดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ทำงานในโรงฆ่าสุกร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีทั้งหมด 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก คือ โรงฆ่าสัตว์ป๋าใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ขนาดกลาง คือ โรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และขนาดใหญ่ คือ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บตัวอย่างโรงละ 4 จุด คือ จุดที่มีการเอาเลือดออก จุดที่มีการลวกหนัง ลอกหนัง และถอน/ขูดขน จุดที่มีการเอาเครื่องในออก และจุดควบคุม (ห้องบริหารงานทั่วไป)  โดยทำการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศในจุดที่กำหนด ด้วยเครื่อง Microflow Alfa 90 แล้วนำผลการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการมาเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณของเชื้อรารวมในโรงฆ่าสุกรจำนวนทั้ง  3  แห่ง มีค่าเกินมาตรฐาน ส่วนปริมาณแบคทีเรียรวมที่มีค่าเกินมาตรฐานของทั้ง 3 แห่ง คือ บริเวณที่มีการเอาเลือดออก ปริมาณแบคทีเรียรวมที่มีค่าเกินมาตรฐานในโรงฆ่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ บริเวณที่มีการเอาเลือดออก  บริเวณที่มีการเอาเครื่องในออก บริเวณที่มีการลวกหนัง และถอน/ขูดขน นอกจากนี้ยังพบปริมาณ Salmonella spp. และ S. aureus ในตัวอย่างเนื้อสุกร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 27.21 และ 67 ตามลำดับ จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงในการรับสัมผัสเชื้อจุลินทรีย์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานในโรงฆ่าสุกรได้ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขต่อไป

Objective of this research is to study air factors on the amount of airborne mold and bacteria and pathogenic bacteria in pig meat. In slaughterhouses of various sizes Affecting the health of employees working in the pig slaughterhouse. In which the sample group was studied in total of 3 places. It is divided into 3 sizes: small, namely, a large slaughterhouse. In Bangkok, the medium size is the slaughterhouse in Bangkok, 2 provinces of Bangkok, and the large one is the slaughterhouse at Samrong Nuea Sub-District Municipality. Samut Prakan Province. Three sets of samples were collected from four points in each slaughterhouse, including the point where blood is removed, the point where skin is boiled, peeled and hair is removed, the point where entrails are removed and the control point (general administration office). The samples of air from these points were collected using Microflow Alfa 90 and the culture results in the laboratory was then compared with the standard values.  The result reveals that the total number of molds from the collected samples of three slaughterhouses was exceeded the standard. The total number of bacteria in three size slaughterhouses which exceeds the standard value includes the point where blood is removed. The total amount of bacteria that exceeded the standards in medium and large slaughter houses was the point where blood removed, the point where entrails and the point where skin is boiled peeled and hair removed. In addition, Salmonella spp. and S. aureus were also found in pork samples and that passed the criteria of the Department of Livestock Development 27.21 and 67 percent, respectively. Therefore, there may be a risk of exposure to microbes in the air and may affect the health of employees in the pig slaughter house which needs to be improved, prevented and further corrected.

Published
2021-09-09