Announcements

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำเว็บไซต์ใหม่

2019-07-09

       วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ ผู้อ่าน , ผู้ส่งบทความ , และผู้เกี่ยวข้องอื่น สามารถใช้งานระบบ วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
จากเว็บไซต์ www.jahs.ssru.ac.th เป็นเว็บไซต์ www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs 
      วารสารสหเวชศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้งานระบบวารสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบต่อไป

Read more about วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำเว็บไซต์ใหม่

Current Issue

Vol 5 No 1 (2020): วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2563 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก หลังจากได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดกลุ่มมาตรฐานคุณภาพวารสารระดับชาติ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น 1 ในวารสาร 10 ฉบับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ในระดับชาติ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 เป็นผลให้มีนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้ความสนใจและส่งบทความวิจัยมาลงตีพิมพ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าฉบับที่แล้วมาอย่างชัดเจน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับต่อไป คือวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตามนโยบายของวารสารที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยในปีถัดไป วารสารสหเวชศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัดทำวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร ตามเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2565 ภายใน วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ จากหลากหลายสถานที่ ทั้ง ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พาหะนำโรค รวมถึงเรื่องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก หวังว่าบทความวิจัยเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไป บูรณาการสู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศต่อไป ท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข และการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งจะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านและผู้นิพนธ์บทความวิจัยจากทั่วประเทศไทยอย่างดีเช่นเคย

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
บรรณาธิการ

Published: 2020-08-19

Full Issue

Articles

View All Issues