• วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 4 No 1 (2019)

         วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทย ในการผลิตวารสารวิชาการระดับชาติให้มีมาตรฐานระดับสากลขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความงาม การจัดการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การแพทย์ทางเลือกด้านต่าง ๆ คือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์เหล่านี้สู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศ

         วารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการและนักวิจัยส่งบทความเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ในสาขาที่หลากหลายตรงตามจุดมุ่งหมายของวารสารทำให้วารสารมีบทความสำหรับการตีพิมพ์ ร่วมกับมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถออกตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของวารสารโดยมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของวารสาร www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs ดังนั้นในปีนี้ทางวารสารจึงมีความพร้อมที่จะส่งขอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์TCI)เพื่อประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ

         โอกาสนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้รับการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป


  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  บรรณาธิการ

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 3 No 1 (2018)

               วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดยวารสารได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3แล้ว และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานสูงและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข เข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์

              วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่3 ฉบับที่ 1(มกราคม –ธันวาคม 2561)  มีบทความนำเสนอทั้งหมด 6 บทความ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง ได้แก่
              เรื่องปัจจัยสมรรถภาพทางกายภาพที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของ อนุศักดิ์ สุคงและคณะ
              เรื่องความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน(Aedes aegypti)พาหะนำโรคไข้เลือดออกของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis israelensisในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามของ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
              เรื่องการวิเคราะห์โครงร่างปีกเพื่อจำแนกชนิดและเพศของยุงพาหะนำโรค ในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรีย จังหวัดราชบุรีของ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ และ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
              เรื่องการตรวจหาพยาธิ Anisakis spp.และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้นRastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ของ วิไลพร ขันทอง
              เรื่องการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) ในผักสด 9 ชนิด จากตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม ของ พันธิชา กตะศรีลาและ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์
              เรื่องประสิทธิผลของสมุนไพรไทย 7 ชนิดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของศิริพงษ์ พิมสุคะและคณะ

         โอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการต่างๆจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้สนใจนำผลงานวิจัยตีพิมพ์โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 2 No 1 (2017)

         วารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นผลผลิตจากความมานะพยายามของทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์บวกกับเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์  วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต) อดีตคณบดีของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม และประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุและรองรับการเป็น Thailand 4.0

             นอกจากการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สู่สาธารณะ การผลิตวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนและคณาจารย์ และสร้างมาตรฐานการศึกษาวิจัยโดยวารสารนี้

             ผู้บริหารและทีมงานบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ให้มีมาตรฐานถึงระดับชาติ (TCI 1) และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 1 No 1 (2016)

         วารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นผลผลิตจากความมานะพยายามของทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์บวกกับเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์วิริยเวชกุล(ราชบัณฑิต) อดีตคณบดีของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขมีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม และประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุและรองรับการเป็นThailand 4.0

             นอกจากการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วสู่สาธารณะ การผลิตวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนและคณาจารย์ และสร้างมาตรฐานการศึกษาวิจัยโดยวารสารนี้

             ผู้บริหารและทีมงานบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ให้มีมาตรฐานถึงระดับชาติ (TCI 1) และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา