• วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 7 No 1 (2022)

  วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 7
  ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) ในปีนี้วารสารฯ มีกำหนดจะเริ่มตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประกอบด้วย บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และหรือบทความปริทัศน์  (review article) สามารถส่งบทความทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

  สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ  จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2) การศึกษาปริมาณสังกะสี แมงกานีส และแคดเมียมในข้าวสาร 3) การศึกษารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชา 
  4) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 5) การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรม และ 6) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

  กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และผู้ร่วมจัดทำวารสารเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่าน
  จะได้รับสารประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 6 No 1 (2021)

  วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2564 ปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย บัณฑิต และผู้สนใจ
  ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

  สาระในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 8 บทความ โดยเป็นบทความจากภายนอกสถาบัน 6 บทความ และบทความจากภายในสถาบัน 2 บทความ ซึ่งจำแนกเป็นบทความทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง บทความวิจัยทางด้านรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 2 เรื่อง บทความด้านการแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
  และบทความด้านพฤติกรรม 1 เรื่อง

  กองบรรณาธิการวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
  และนำมาเสนอในฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย และกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้เผยแพร่ผลงานและขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณากลั่นกรองบทความต่างๆ ในอันที่จะช่วยวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
  ในวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้
  ในวารสาร และหากมีข้อคิดและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับ
  ด้วยความยินดีและขอบพระคุณยิ่ง

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 5 No 1 (2020)

  วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2563 ฉบับนี้เป็นฉบับแรก หลังจากได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดกลุ่มมาตรฐานคุณภาพวารสารระดับชาติ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น 1 ในวารสาร 10 ฉบับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ในระดับชาติ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 เป็นผลให้มีนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้ความสนใจและส่งบทความวิจัยมาลงตีพิมพ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าฉบับที่แล้วมาอย่างชัดเจน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับต่อไป คือวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตามนโยบายของวารสารที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยในปีถัดไป วารสารสหเวชศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัดทำวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการประเมินคุณภาพวารสาร ตามเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2565 ภายใน วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ จากหลากหลายสถานที่ ทั้ง ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม พาหะนำโรค รวมถึงเรื่องพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก หวังว่าบทความวิจัยเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไป บูรณาการสู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศต่อไป ท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข และการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งจะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านและผู้นิพนธ์บทความวิจัยจากทั่วประเทศไทยอย่างดีเช่นเคย

  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  บรรณาธิการ

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 4 No 1 (2019)

         วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทย ในการผลิตวารสารวิชาการระดับชาติให้มีมาตรฐานระดับสากลขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความงาม การจัดการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การแพทย์ทางเลือกด้านต่าง ๆ คือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์เหล่านี้สู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศ

         วารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการและนักวิจัยส่งบทความเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ในสาขาที่หลากหลายตรงตามจุดมุ่งหมายของวารสารทำให้วารสารมีบทความสำหรับการตีพิมพ์ ร่วมกับมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถออกตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของวารสารโดยมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของวารสาร www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs ดังนั้นในปีนี้ทางวารสารจึงมีความพร้อมที่จะส่งขอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์TCI)เพื่อประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ

         โอกาสนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้รับการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป


  รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  บรรณาธิการ

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 3 No 1 (2018)

               วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดยวารสารได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3แล้ว และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานสูงและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข เข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์

              วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่3 ฉบับที่ 1(มกราคม –ธันวาคม 2561)  มีบทความนำเสนอทั้งหมด 6 บทความ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง ได้แก่
              เรื่องปัจจัยสมรรถภาพทางกายภาพที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของ อนุศักดิ์ สุคงและคณะ
              เรื่องความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน(Aedes aegypti)พาหะนำโรคไข้เลือดออกของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis israelensisในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามของ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
              เรื่องการวิเคราะห์โครงร่างปีกเพื่อจำแนกชนิดและเพศของยุงพาหะนำโรค ในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรีย จังหวัดราชบุรีของ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ และ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
              เรื่องการตรวจหาพยาธิ Anisakis spp.และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้นRastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ของ วิไลพร ขันทอง
              เรื่องการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) ในผักสด 9 ชนิด จากตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม ของ พันธิชา กตะศรีลาและ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์
              เรื่องประสิทธิผลของสมุนไพรไทย 7 ชนิดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของศิริพงษ์ พิมสุคะและคณะ

         โอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการต่างๆจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้สนใจนำผลงานวิจัยตีพิมพ์โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 2 No 1 (2017)

         วารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นผลผลิตจากความมานะพยายามของทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์บวกกับเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์  วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต) อดีตคณบดีของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข มีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม และประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุและรองรับการเป็น Thailand 4.0

             นอกจากการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว สู่สาธารณะ การผลิตวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนและคณาจารย์ และสร้างมาตรฐานการศึกษาวิจัยโดยวารสารนี้

             ผู้บริหารและทีมงานบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ให้มีมาตรฐานถึงระดับชาติ (TCI 1) และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

 • วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University
  Vol 1 No 1 (2016)

         วารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นผลผลิตจากความมานะพยายามของทีมงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์บวกกับเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์วิริยเวชกุล(ราชบัณฑิต) อดีตคณบดีของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขมีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของสังคม และประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุและรองรับการเป็นThailand 4.0

             นอกจากการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วสู่สาธารณะ การผลิตวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นในการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนและคณาจารย์ และสร้างมาตรฐานการศึกษาวิจัยโดยวารสารนี้

             ผู้บริหารและทีมงานบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ให้มีมาตรฐานถึงระดับชาติ (TCI 1) และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา