วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศไทย ในการผลิตวารสารวิชาการระดับชาติให้มีมาตรฐานระดับสากลขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความงาม การจัดการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การแพทย์ทางเลือกด้านต่าง ๆ คือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน รวมไปถึงการบูรณาการศาสตร์เหล่านี้สู่สาธารณสุขชุมชนของประเทศ

       วารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการและนักวิจัยส่งบทความเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ในสาขาที่หลากหลายตรงตามจุดมุ่งหมายของวารสารทำให้วารสารมีบทความสำหรับการตีพิมพ์ ร่วมกับมีการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถออกตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายของวารสารโดยมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของวารสาร www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs ดังนั้นในปีนี้ทางวารสารจึงมีความพร้อมที่จะส่งขอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศูนย์TCI)เพื่อประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพ

       โอกาสนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้รับการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป


รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
บรรณาธิการ

Published: 2019-07-01

Full Issue

Articles