Journals

 • วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา

  วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการที่มีคุณภาพด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ การวัดและประเมินทางด้านการศึกษาและประเด็นอื่นที่น่าสนใจต่อการพัฒนาการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นทางด้านวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
  วารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเป็นปีแรก โดยมีบทความนาเสนอทั้งหมด 7 เรื่อง เป็นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสาหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ในการนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

 • วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

           วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเป็นความคิดริเริ่มจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการพยาบาลและบทความวิชาการที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้สาขาการพยาบาลและสุขภาพ และส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันเนื้อหาของวารสารฉบับแรก ประกอบด้วยบทความวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการพยาบาลและสุขภาพ วิจัยคุณภาพ และบทความวิชาการ ในนามของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ได้ตั้งใจจัดทำวารสารฉบับนี้ให้มีคุณภาพดีที่สุด ตามเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทุกข้อ และฉบับต่อ ๆ ไปจะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

 • Suan Sunandha Academic and Research Review

             วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัยเปิดรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับกา เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ หากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทางวารสารจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้พิจารณา     กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง