สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวตามการรับรู้ของนักเรียนประถมศึกษา

  • พรพรรณ วรสีหะ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลยราชภัฏสวนสุนันทา
  • เปรมวดี คฤหเดช วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิไล ตาปะสี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: สัมพันธภาพ, สัมพันธภาพระหวางผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่าง บิดา มารดา กับผู้สูงอายุในครอบครัว และศึกษาสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนประถมศึกษากับผู้สูงอายุในครอบครัว ตามการรับรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 

รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงสำรวจ (descriptive research)

 

Published
2019-02-28