ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด

Dyspnea experiences and symptom management of patients with pulmonary tuberculosis

  • อภิญญา กุลทะเล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อัมพรพรรณ ธีรานุตร Faculty of Nursing, KhonKaen University
Keywords: ประสบการณ์, อาการหายใจลำบาก, การจัดการอาการ, ผู้ป่วยวัณโรคปอด

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อบรรยายประสบการณ์การให้ความหมายของอาการหายใจลำบาก
และการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด
รูปแบบการวิจัย : วิจัยคุณภาพ (qualitative research)
วิธีดำเนินการวิจัย :
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอดรายใหม่และได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านวัณโรค ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน
โดยสุ่มเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกเทป และ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงเนื้อหา (content analysis) ในช่วงเดือน มกราคม 2560 ถึง เมษายน
2560
ผลการวิจัย: พบว่า ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรค
ปอด มีดังนี้ ความหมายของอาการหายใจลำบาก คือ เหนื่อยใจจะขาด ทุกข์ทรมาน ท้อแท้
หมดหวัง การจัดการอาการหายใจลำบาก มี 4 ประเด็น คือ 1) หยุดพัก หยุดทำกิจกรรม
และรีบนอนในที่เย็น 2) รีบไปโรงพยาบาลเพื่อขอยาพ่น 3) ใช้กลวิธีทางจิตหนีความเป็นจริง
ด้วยการแยกตนเอง และ 4) เตือนตนเองต้องกินยาต่อเนื่อง กินยาให้ครบ
สรุป: ผลการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการหายใจลำบาก จะมีกลวิธี
การปรับตัวเพื่อให้ได้การรักษาที่ถูกต้อง ต้องใช้เวลานาน

Published
2019-02-28