คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นครรภ์แรก ในจังหวัดอุบลราชธานี

คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นครรภ์แรก ในจังหวัดอุบลราชธานี

  • พูนสุข ช่วยทอง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
  • บังอร นามกร นามกร Sri Muang Mai District, Ubon Ratchathani Province
  • เปรมวดี คฤหเดช วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
  • สุรางค์ เชื้อวณิชชากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น ครรภ์แรก ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงสำรวจ (survey research)
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่น ครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่จำกัดอายุ
ครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนตามฐานข้อมูล JHCIS (Java Health Centre Information Service)
และมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน
268 คน สุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random
sampling) เครื่องมือวิจัย คือ แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับ WHOQOL–BREF–THAI ของ
กรมสุขภาพจิต มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพชีวิต 0.90 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย chi-square test และ Pearson’s
product moment correlation coefficient

Published
2019-02-28