ประสบการณ์และวิธีการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  • ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • จุรีรัตน์ กอเจริญยศ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนี นครพนม
  • อภิญญา กุลทะเล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย, ประสบการณ์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การจัดการตนเอง

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาประสบการณ์และวิธีการจัดการตนเองในขณะได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological
research)
วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมจำนวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากคลินิกไตเทียมเอกชน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและบันทึกเทป ในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของโคไลซ์ซี่
ผลการวิจัย: พบว่า ประสบการณ์และวิธีการจัดการตนเองในขณะได้รับการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมของผ้ปู่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย สรุปได้เป็น 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ความ
รู้สึกกลัว 2) ไม่สุขสบาย 3) วิถีการดำเนินชีวิต 4) พึ่งพาผู้อื่น 5) คิด-รู้สึกเบื่อ 6) ความ
ไม่แน่นอนของชีวิต และการวางแผนเตรียมความพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ และ 7) การฟอก
เลือดกับคุณภาพชีวิต

สรุป: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รับรู้การ
ฟอกเลือดด้วยไตเทียมมีความทุกข์มากและเป็นวาระสุดท้ายของตนเอง จึงมีวิธีการจัดการ
ตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ พยาบาลในคลินิกฟอกไต ควรนำผลการจัดการตนเองระหว่างฟอกไต
ที่ได้จากผลงานวิจัยครั้งนี้ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเองที่รวดเร็ว
และสะดวกขึ้น

Published
2019-03-01