แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

  • มาลินี จำเนียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • กมลภู ถนอมสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • วาร์ธินีย์ แสนยศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • จิตรภณ สุนทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Keywords: แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย : 1. เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของประชาชน
ลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง
รูปแบบการวิจัย : วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)
วิธีดำเนินการวิจัย : ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นำประชาชน ทีมสุขภาพ ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่สามารถ
เล่าความเป็นมาของลาวครั่งได้ และตัวแทนของประชาชน รวมทั้งหมด 15 คน เลือกผู้ให้
ข้อมูลด้วยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แนวคำถามกว้าง ๆ (semi-structured question) และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 1 และติดตาม
ผลการทดลองแนวทางการพัฒนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในแต่ละโครงการย่อยในระยะที่ 2 และ
ที่ 3 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาและค่าร้อยละ

ผลการวิจัย: ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่งที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 คือ 1) ด้านอาหาร ผู้ใหญ่
วัยทำงาน ผู้สูงอายุและเด็กในวัยเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง
2) ด้านการออกกำลังกาย ผู้ใหญ่วัยทำงานและผู้สูงอายุ มีการออกกำลังกายน้อย
3) ด้านสิ่งแวดล้อม อากาศในชุมชนมีฝุ่นละอองที่เป็นพิษมาก 4) ด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุ
มีภาวะซึมเศร้าหลายครอบครัว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่
พัฒนาขึ้นและชุมชนได้ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง คือ แกนนำชุมชนร่วมกันรับผิดชอบ
โครงการย่อย ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ลงพื้นที่อธิบาย
ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กวัยเรียน ระยะที่ 3 ผลการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนลาวครั่ง พบว่า ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้น ในระดับมาก (X = 2.56)
สรุป: แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง คือ ทีมสุขภาพ
และแกนนำชุมชนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโครงการย่อยดำเนินการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ
และเข้าถึงบริบทชุมชนจริง ๆ จะช่วยสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนได้

Published
2019-03-01