การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามรูปแบบ CIPPI

  • อาภากร เปรี้ยวนิ่ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Keywords: การประเมินหลักสูตร, พยาบาลศาสตร์, CIPPI Model

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2552 ตามรูปแบบ CIPPI Model
รูปแบบการวิจัย: วิจัยคุณภาพ (qualitative research)
วิธีดำเนินการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการวิชาการ อาจารย์พยาบาล
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 20 คน และผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ร่วมงานจำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงร่าง ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิจัย
1. ด้านบริบท (context) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ระบุความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ ตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่วนโครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชาที่จัดในหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก
ถึงปานกลาง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (imput) อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีความรอบรู้
ในเนื้อหาสาระวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
3. ด้านกระบวนการ (process) นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในทางคลินิกได้ มีการจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม มีวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการสอดแทรกจริยธรรมในเนื้อหาการสอน
4. ด้านผลผลิต (product) ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะด้านคุณธรรม
และจริยธรรม มีระเบียบวินัย จิตอาสา เป็นผู้นำด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล ทำให้ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีขั้นตอน และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
5. ด้านผลกระทบ (impact evaluation) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการสอน ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอการพัฒนาวิชาชีพอยู่ในรูปการพัฒนางานวิจัยเชิงสำรวจ
และนวัตกรรมทางการพยาบาล มีความเป็นผู้นำมีสมรรถนะในด้านสุขภาพผ่านโครงการ
ต่างๆ แต่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเมื่อต้องทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม

Published
2019-03-01