ภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล หลังขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล

  • กรกนก ตุมกา นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • กชามาส คงแดง นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • วานิช สุขสถาน อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: สุขภาพจิต, สัมพันธภาพในครอบครัว, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพในครอบครัว หลังขึ้น
ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่กำลังศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเลือกมาทั้งหมดจำนวน 119
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 1) แบบสอบถามคัดกรอง
ภาวะสุขภาพจิต GHQ-28 (The Thai General Health Questionnaire) และ 2)
แบบสอบถามสัมพันธภาพภายในครอบครัวของวานิช สุขสถาน (2560) ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก
แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพของ พิทยา จารุพูนผล และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน χ2 test และ Pearson’ s product moment correlation
coefficient
ผลการวิจัย
1. ในภาพรวมนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีสุขภาพ
จิตปกติ จำนวน 117 คน (ร้อยละ 98.30) และอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จำนวน 2 คน

(ร้อยละ 1.70) และเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มาจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวใน
ระดับดีร้อยละ 49.6 และดีมาก ร้อยละ 46.2
2. สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= 0.190, p-value < 0.05)
สรุป: การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มี
สุขภาพจิตปกติ และมาจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวในระดับดี

Published
2019-03-01