Return to Article Details ภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษาพยาบาล หลังขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาล Download Download PDF