การดูแลเด็กในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ:รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

  • สุภารัตน์ ไวยชีตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • จันทนา แจ้งเจนเวทย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, การดูแลเด็ก, หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต, ผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต

Abstract

การดูแลเด็กในหอผู้ป่วย เด็กวิกฤต : รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย
แนวคิดหลัก 8 องค์ประกอบ หอผู้ป่วยไอซียูเด็ก เป็นสถานที่ที่มีความซับซ้อนใน
การรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในระดับก้าวหน้า เต็ม
ไปด้วยเสียงสัญญาณของเครื่องมือต่างๆ ตลอดเวลา องค์ประกอบหลักที่สำคัญใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหอผู้ป่วยไอซียูเด็ก เพื่อ
สนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัว เน้นแนวทางหลัก
สำคัญในการปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ คือ 1) นโยบายยืดหยุ่นการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
2) การปรึกษาดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างทีมบุคลากรผู้ให้การดูแลกับครอบครัวและ
ผู้ป่วย 3) การเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้รับรู้วิธีการรักษาในขณะทำหัตถการช่วยฟื้นชีวิต
และหัตถการอื่นๆ ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวิต 4) การปรึกษา หรือ
การประชุมร่วมกัน ในการวางแผนการรักษาพยาบาลระหว่างทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา
เฉพาะทางและทีมสหสาขากับครอบครัว 5) แนวทางวางแผนการรักษาพยาบาลระยะประคับ-
ประคองในระยะท้ายของชีวิตผู้ป่วยก่อนลา รูปแบบการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในผู้ป่วยเด็กวิกฤตเป็นกิจกรรมการพยาบาลที่นำไปสู่การพยาบาลแบบองค์รวมที่สนองตอบ
ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัว บทความนี้นำเสนอ วิวัฒนาการ
การปฏิบัติตามแนวคิดการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง องค์ประกอบ และขั้นตอน
การนำรูปแบบการดูแลใช้ในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต

Published
2019-03-01