ไวยชีตาส.; แจ้งเจนเวทย์จ. การดูแลเด็กในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ:รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. v. 1, n. 2, 1 mar. 2019.