[1]
ไวยชีตาส. และ แจ้งเจนเวทย์จ., การดูแลเด็กในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ:รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 125-138, มี.ค. 2019.