ข้อมูลส่วนตัวของผู้เขียนจะนำไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานเท่านั้น